Vedtægter » Referat fra generalforsamlingen 2017
 
 
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Svea afholdt i teltet på Hallandsvej den 26. august 2017
 
 
Mødet åbnes ved formanden Jim Dideriksen som bød velkommen til Generalforsamlingen
Kurt Jørgensen valgtes til dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og derefter gav ordet til formanden
 
Jim Dideriksen aflagte beretning, for året 2015/2016 – under beretningen kom formanden ind på de problemer der havde været med at fortolke det regelsæt som gælder for kvarteret.
 
Formanden ønskede alle nye medlemmer velkommen i vores kvarter
 
Kassereren Steen Kofod fremlagde årsregnskabet, som derefter er lagt på foreningens hjemmeside, regnskabet blev vedtaget.  Kontingentet vil stadig være 150,00 kr. om året.
 
Bestyrelsen havde modtaget et enkelt forslag til behandling på årets generalforsamling: punktet/forslaget drejer sig om opmærksomhed på BRK politik omkring at holde fortove og rendestene rene for affald og ukrudt. - meddelelsen fra BRK kan ses på foreningens hjemmeside.

Havecontainer forsætter – men rensning af sandfang og fedtbrænd ser ud som denne ordning ikke har samme interesse mere – mange har fået lavet/nye kloak her de senere år – derfor ikke behov.

Generalforsamlingen havde en positiv snak om det gode naboskab i vores kvarter – herunder trafiksikkerhed særlig overfor vores små naboer – forsamlingen henstillede til afpasset fart i kvarteret.

Ved parkering bør man tænke på gode muligheder for redningskøretøjer fremkommelighed.
Loppemarked i forbindelse med vores sommerfest – flere var udtryk for at vores loppemarked havde udlevet sig selv.
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen sådan ud:
Formand: Jim Dideriksen, Værmlandsvej 16
Kasserer:  Steen Kofod, Værmlandsvej 9
Medlem:  Mogens Nielsen, Værmlandsvej 14
Medlem: Peer Christiansen, Værmlandsvej 18
Medlem: Pernille Kofoed, Skånevej 5

Dirigenten takkede for god ro og orden
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
 
 
 
 
 
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite