De Svenske træhuse i Rønne
Svea » Information om de svenske træhuse i Rønne
Information om de svenske træhuse i RønneDe svenske træhuskvarter er arkitektonisk og miliømæssige meget værdifulde haveboligområder i Rønne. Interressen for at bo i træhuskvartererne er stor. Derfor er det meget vigtigt, at der værnes om disse kvarter.
ARBEJDSREGLER FOR DE SVENSKE TRÆHUSE.
Som supplement til den tinglyste deklaration, for træhusene, der vedlægges i kopi, fastsættes nedennævnte arbejdsregler.
Ad § 3:
De oprindelige huses udseende må ikke ændres med hensyn til farver, materialer eller konstruktionselementer, herunder skodder, vindskeder, vinduer, døre og baldakiner m.v. Tilbygning til husene kan med byrådets tilladelse ske med anvendelse af farver, materialer, konstruktionselementer og taghældning, som i det oprindelige hus.
Tilbygning til husene må ikke ske mellem den nuværende facadelinie og gaden.
Ved huse med rygningen parallel med gaden skal en forlængelse af huset kunne tillades, hvis der er plads på grunden. Ved huse med rygning vinkelret på gaden skal evt. sidetilbygning trækkes så langt tilbage fra' gavl mod vej, at gavlprofilet ikke ændres.
Til havestuer og terrasseoverdækninger, som bygges i forbindelse med det oprindelige hus, men således at tilbygningen ikke er synlig fra gade eller vej, kan byrådet godkende lettere konstruktioner og ~t modificeret materialevalg.
Byrådet kan tillade, at der etableres en ny dør mod have, hvis døren isættes på et vindue s plads eller i syffimetri med et vindue. En sådan dør skal males hvid~
Dør/vinduesrammer og -karme af andre materialer end træ vil ikke blive godkendt af byrådet.
Vinduer med termoglas og glaslister kan anvendes, hvis sprosseinddelingen bevares.
Tagrender af plast kan anvendes, men kun i hvid plast.
De farver, der i fremtiden skal anvendes, er:
Hvid til vinduer, havedøre, skodder og vindskeder m.m.
Rød som Dyrup nr. R2Y 54 til huse på Birkevej/Fyrrevej.
Gul som Dyrup nr. Y2R 63 til huse på Lærkevej.

Farverne i Øvrigt skal være:
Blå som Dyrup nr. BlR 3l.og BlR 33.
Grøn som Dyrup nr. GlY 34, GlY 23 og GlY l2.
Gul som Dyrup nr. Y3R 31 og YIR 50.
Grå som Dyrup nr. YIR 12, R 6, B 3 og BIR 02.
Rosa som Dyrup nr. RlY 32.
Lysebrun som Dyrup nr. YlR, 24.
De angivne farver kan ses på teknisk forvaltning.
Farverne kan, efter byrådets tilladelse, valgfrit anvendes i områderne udenfor Birkevej/Fyrrevej/Lærkevej; dog med den begrænsning, at nabohuse ikke må have samme farve.
Garager, carporte og andre småbygninger kan tillades etableret bag husets baglinie, såfremt de udføres af materialer, _som kan godkendes af byrådet. Eksempelvis kan tillades standard carporte/garager og udhuse eller lignende, som overfladebehandles med træimprægneringsvæske, der harmonerer med beboelseshusets farve.
Af materialer, der ikke kan tillades, kan nævnes farvede plastplader.
Ad § 4:
Hegn mellem ejendommene skal udføres som levende hegn. Hegn mod vej kan efter byrådets tilladelse udføres på anden måde, f.eks. som naturstensmur eller eventuelt udelades, hvis beboerne i en gade er enige herom.

Ad § 5:
Husene må kun anvendes til beboelse. Det er dog tilladt, efter ansøgning, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som i almindelighed udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke brydes eller virksomheden ikke fremkalder ulemper' for omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom.
Hvis der tillades erhvervsvirksomhed på en ejendom kan der i forbindelse hermed tillades opsat 'et malet træskilt uden lysinstallationer på max. 0,25 m2.

De i kvartererne udlagte gader skal bevares i en stand, der harmonerer med husene og disses omgivelser. Dette gælder også gade inventar, såsom belysningsarmaturer, master, ledninger og lignende.
Ad § 6:
Påtaleberettiget i forhold til deklarationen er Rønne byråd, jfr. deklarationspåtegning af 14. oktober 1974, tinglyst den 23. oktober 1974.
Påtaleretten kan overdrage s eventuelle grundejerforeninger for træhusområderne.
Ad § 7:
Såfremt påtaleretten overdrages eventuelle grundejerforeninger, er disses samtykke ligeledes nødvendige ved deklarationens eventuelle aflysning.
Plan- og miljøudvalget har i sit møde den 12. april 1984 vedtaget at indstille ovennævnte arbejdsregler til byrådets godkendelse.
Rønne byråd har i sit møde den 30. april 1984 tiltrådt plan- og miljøudvalgets indstilling. 


Mtr. nr., ejerlav, sogn: 18a m.fl. (i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands- af Rønne Købstads markjorder dele) bd. og bI. ; tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.
Akt: Skab nr.
(udfylde. af dommerkontoret)
Købers bopæl:
Gade og hus nr.:

Anmelder: Det Bornholmske Ejendomsselskab A/S, v/Højesteretssagfører Fr. Teist, Nygade l, København K
D E K L A R A T ION
Undertegnede bestyrelse for Det bornholmske Ejendomsselskab Als, København, der er ejer af de nedennævnte ejendomme, alle matrikuleret under Rønne købstads markjorder, pålægger herved de nævnte ejendomme følgende servitutmæssige bestemmelser, hvis formål dels er at bevare de kvarterer af Rønne købstad, som består af de af den svenske stat efter bombardementet i maj 1945 skænkede træhuse, som samlede haveboligkvarterer med bibeholdelse af træhusenes særli8e karakter, dels at give kvartererne et smukt og tiltalende helhedspræg og sikre beboerne de mindst mulige ulemper fra omgivelserne.
§ l.
Kvarterernes navne er:
"N0RREVANGI”, der omfatter matr. nr. 18a, 18z, 18æ, 180, 18aa, 18ab, 18ac, 18ad, 18ae, 18af, 18ag, 18ah, 18ai, 18ak, 18al, 18am, 18am, 18ao, 18ap, 18aq, 18ar, 18as, 18at, 18au, 18av, 18ax, 18ay, 18az, 18aæ, 18aø, 18ba, 18bb, 18bc.
”BRØNSHØJ”, der omfatter matr. nr. 77f, 77h, 77i, 77k, 77l, 77m, 77n, 77o, 77p, 77q, 77r, 77s, 77t, 77u, 77v, 77x, 77y, 77z, 77æ, 77ø, 77aa, 77ab, 77ac, 77ad, 77ae,77af, 77ag, 77ah, 77ai, 77ak, 77al, 77am, 77an, 77ao, 77ap, 77aq, 77ar, 77as, 77at, 77au, 77av, 77ax, 77ay, 77az, 77aæ, 77aø, 77ba, 77bb, 77bc, 77bd, 77be, 77bf, 77bg, 77bh, 77bi, 77bk, 77bl, 77bm, 77bn, 77bo, 77bp, 77bq,77br, 77bs, 77bt, 77bu, 77bv, 77bx, 77by, 77bz, 77bæ, 77bø, 77ca, 77cb, 77cc, 77cd.
"BORGMESTERVANGEN", der omfatter matr. nr. 149a, 149b, 149c, 149d, 1491e, 149f, 149g, 149h, 149i, 149k, 149l, 149m, 149n, 149o, 149p, 149q, 149r, 149s, 149t, 149u, 149v, 149x, 149y, 149æ, 149t, 149aa, 149ab, 149ac, 149ad, 149ae, 149af, 149ag, 149ah, 149ai, 149ak, 149al, 149am, 149an, 149ao, 149ap, 149aq, 149ar, 149as, 149at, 149au, 149av, 149ax, 149ay, 149az, 149aæ, 149aø, l49ba, l49bb, l49bc, l49bd, l49be, l49bf, l49bg, l49bh, l49bi, l49bk, l49bl, l49bm, l49bn, l49bo, l49bp, l49bq, l49br, l49bs, l49bt, l49bu, l49bv, l49bx.

"SØNDERVANG", der omfatter matr. nr. 266b 266c, 266d, 266e, 266f, 266g, 266h, 266i, 262d, 262e, 262f, 262g, 269at, 269av, 269ax, 269ay, 269az, 269aæ, 269aø, 269ba, 269bb.
"ØSTERVAIW", der omfatter matr. nr. 96c:., 96e, 96f, 96g, 96h, 96i, 96k, 961, 96m, 96n, 96o, 96p, 96q, 96r, 96s, 96t, 96u, 96v, 96x, 96y, 96z, 96æ, 96ø, 96aa.
Alle af Rønne købstads markjorder.
Disse navne vil i medfør af anordning nr. 298 af 26. november 1926 om tinglysning § 22 være at notere på de respektive ejendomme, således at det af tingbladet for hver enkelt ejendom fremgår, hvilket kvarter den tilhører.
§ 2.
De pågældende ejendomme må ikke udstykkes yderligere, Matr. nr. l49a og l8a af Rønne købstads markjorder må kun udlægges og benyttes som anlæg (med legeplads for børn) til fælles benyttelse for beboerne i det pågældende træhuskvarter, dog skal Rønne byråd være berettiget til yderligere at udstykke matr. nr. l49a af Rønne købstads markjorder i ikke over 8 grunde, som må bebygges med huse, der i ydre afpasses efter de omliggende træhuse. Sådanne huse skal, såfremt de ikke opføres af træ, udvendig beklædes med træ og males i farver svarende til den øvrige bebyggelses.
§ 3.
Samtlige ejendomme - bortset fra matr. nr. l8a og l49a af Rønne købstads markjorder - er bebyggede, og der må ikke foretages nogen som helst yderligere tilbygning - derunder af skure, udhuse eller garager - uden samtykke af Det bornholmske Ejendomsselskab A/s, respektive Rønne byråd, jfr. § 6, stk. l, ligesom der ej heller uden sammes samtykke må foretages nogen som helst ombygning eller forandring på eller i de nu på ejendommen værende bygninger - derunder ændring af husenes udvendige farver.
Kælderrum må ikke anvendes til beboelse.
§ 4.
Hegnspligten påhviler ejeren af den pågældende ejendom.
Intet hegn må være mere end 2 meter højt, og som hegn må kun benyttes levende hegn eller naturtræshegn.
Ethvert hegn eller forandring deri skal godkendes af Det bornholmske Ejendomsselskab A/S, resp. Rønne byråd, jfr. § 6, stk. l.
§ 5.
Bortset fra de butikker o.lign. som med samtykke af Det bornholmske Ejendomsselskab A/S, resp. Rønne byråd, jfr. § 6, stk. l undtagelsesvis måtte være eller blive indrettet i de pågældende ejendomme, må ingen bygning på disse benyttes til andet end beboelse.
Der må således navnlig ikke, jfr. dog stk. l, fra eller på nogen ejendom, det være sig med eller uden næringsbrev, drives handel, håndværk (og dermed i næringsretlig henseende ligestillet virksomhed) eller industrivirksomhed. Der må ikke indrettes værksted eller lignende eller iøvrigt foretages noget, der ved røg, støj, rystelser, ilde lugt eller skæmmende udseende medfører ulemper for andre beboere af kvarteret eller på anden måde betager ejendommen dens præg og karakter som beliggende i et villakvarter.
Spørgsmålet om, hvorvidt der i en ejendom drives nogen virksomhed, der er i strid med foranstående bestemmelser, afgøres endeligt af Det bornholmske Ejendomsselskab A/S, resp. Rønne byråd, jfr. § 6, stk. 1.
Det til ejendommene hørende areal må kun anvendes til havebrug, men ikke til oplagsplads eller husdyrhold, derunder kaniner og høns, ej heller til telt- eller lejrplads, ligesom enhver form for lysthuse eller beboelsesvogne er forbudt, medmindre der er meddelt dispensation af Det bornholmske Ejendomsselskab A/S, resp. Rønne byråd, jfr. § 6, stk. 1.
På ejendommene, derunder disses bygninger og hegn, må alene anbringes sædvanlige navneplader; reklamer, skilte, figurer o.lign. i reklame eller andet øjemed må kun anbringes efter tilladelse fra Det bornholmske Ejendomsselskab A/S, resp. Rønne byråd, jfr. § 6, stk. 1.
Såvel de på ejendommene værende bygninger som disses ubebyggede tilliggender skal stedse vedligeholdes og være i ordentlig stand; i tilfælde af misrøgt er den påtaleberettigede berettiget til for vedkommende ansvarliges regning at lade udføre de nødvendige vedligeholdelses eller reparationsarbejder. Ændringer i beplantningen mellem de på ejendommene værende bygninger og vejene må ikke ske uden tilladelse fra Det bornholmske Ejendomsselskab A/S, resp. Rønne byråd, jfr. § 6, stk. l, og såfremt haverne i det pågældende kvarter er anlagte efter en fælles plan, må der ej heller uden samtykke foretages ændringer heri.
Fra bestemmelsen i stk. 30 om forbud mod husdyrhold er alene undtaget en enkelt hund og kat for hver ejendom.
§ 6 .
Så længe Det bornholmske Ejendomsselskab A/S måtte eje nogen ejendom i det pågældende kvarter, tilkommer retten til at påtale overtrædelser af de i nærværende deklaration indeholdte bestemmelser alene selskabet; fra det tidspunkt, da selskabet måtte have afhændet samtlige det tilhørende ejendomme i det pågældende kvarter, eller forinden måtte have overdraget påtaleretten til Rønne byråd, hvortil det skal være berettiget, overgår påtaleretten til Rønne byråd. Den påtaleberettigede er berettiget til i særlige tilfælde af indrømme lempelser i de ved nærværende deklaration pålagte forpligtelser, for så vidt dette kan ske uden skade for kvarterets udseende og karakter. Sådanne dispensationer kan kun meddeles under forbehold af myndighedernes godkendelse, såfremt en sådan for det pågældende forhold kræves af love eller andre offentlige forskrifter.
§ 7.
De ved nærværende deklaration pålagte forpligtelser kan ingensinde ophæves uden samtykke af Det bornholmske Ejendomsselskab A/S, resp. Rønne byråd, jfr. § 6, stk. 1.

______________________


Nærværende deklaration begæres tinglyst som servitutstiftende på samtlige de ovennævnte i § l opregnede matrikelnumre alle af Rønne købstads markjorder forud på de på disse hvilende pantehæftelser, idet der med hensyn til servitutter henvises til tingbogen.
København, den 11. november 1949.
.
DET BORNHOLMSKE EJENDOMSSELSKAB A/S
Hermed bevidnes afskriftens rigtighed:

Palle Filholm
K.E. Henriksen 

Principiel stillingtagen til materialevalg i de svenske træhuse.
J.nr.

Indledning
De svenske træhuse i Rønne og Nexø, foræret af den svenske stat efter bombardementet i maj 1945, blev i 1949 omfattet af en tinglyst deklaration der bl.a. foreskriver, at der ikke må foretages nogen som helst ombygning eller forandring af de enkelte ejendommes bygninger, herunder husenes farver.

På grund af den øgede byggeaktivitet, der langsomt afspejlede sig i svenskehuskvartererne, vedtog plan- og miljøudvalget i Rønne i 1984 nogle arbejdsregler, som siden er indgået som en del af plangrundlaget ved behandling af ansøgninger i svenskehusområderne. Det blev samtidig ved byrådets beslutning understreget, at fremtidige overtrædelser af arbejdsreglerne, ville medføre et krav om lovliggørelse straks. Dette er omtalt i en informationsfolder der blev udarbejdet i 1984/85.

I juli til oktober 1985 blev der foretaget en grundig registrering af samtlige svenskehuse i Rønne, hvor der kunne konstateres en lang række deklarationsbrud. Samtlige ejere blev pr. brev gjort opmærksom på hvilke forhold der var i strid med reglerne, samt inden hvilken dato disse ting skulle bringes i orden.

I Nexø har der været et lignende sagsforløb, med en registrering i 1988, været gennemført. Dette har medført politisk fastsatte regler for administration af bebyggelserne.

Sagsbeskrivelse
På foranledning af en konkret byggesag, hvor en bygherre ønsker at isætte et facadeparti med havedøre og vinduer udført i hvidlakeret aluminium, ønskes udvalgets principielle stillingtagen.

Af ”Arbejdsregler for de svenske træhuse” (Rønne 1984) fremgår det i § 3:
Dør/vinduesrammer og –karme af andre materialer end træ vil ikke blive godkendt af byrådet.

Af instruks B10 ”Instruks vedrørende de svenske træhuse i Nexø”, vedtaget af Plan og Miljøudvalget den 9. november 1989, fremgår det af punkt 2.6
Vinduer skal bevares som oprindeligt og kan kun tillades udskiftet med nye vinduer, der i udseende og materiale svarer til de oprindelige.
I punkt 2.9 står: Havedøre kan tillades isat, forudsat de svarer til de oprindelige sidehængte, hvidmalede døre.

Både i Rønne og i Nexø har man således fastholdt at materialet til døre og vinduer (rammer og karme) skal være træ.

Det er Plan & Byg’s opfattelse at en tilladelse til anvendelse af andre materialer end træ til dør/vinduesrammer og – karme hurtigt vil kunne danne præsedens i svenskehusområderne, og dette vil ikke harmonerer med bestræbelserne i de af udvalg/byråd vedtagne arbejdsregler og instrukser.

Ejer har fremført, at facadepartiet ikke kan ses fra vejen, og at det hvidlakerede aluminiumsparti ønskes, da det er vedligeholdesesfrit. Endvidere kan der opstå konstruktive vanskeligheder ved den skrå aflutning af facadepartiet.

Med hensyn til synlig contra ikke synlig (fra gade eller vej) er der i arbejdsreglerne fra Rønne en skelnen, hvis der er tale om terasseoverdækninger eller havestuer. Det fremgår af arbejdsreglerne at der her kan tillades lettere trækonstruktioner og et friere materialevalg. Plan & Byg’s fortolkning af dette, har været et friere materialevalg for så vidt angår tag og vægge, men ikke hvad angår døre og vinduer, da det umiddelbart efter fastslås at dør/vinduesrammer og -karme af andre materialer end træ ikke vil blive godkendt.

I Nexø findes ikke tilsvarende regler der skelner mellem synlig – ikke synlig fra vej.

Med hensyn til vedligeholdesesfrie overflader er det Plan & Byg’s opfattelse, at dette er ren reklame. Hverken aluminium, plastik eller andre materialer der reklameres for som vedligeholdelsesfrie, kan leve op til dette, hvis de skal bevare oprindeligt udseende. Derimod kan de være svære at bevare uforandrede ved f.eks. ”aggressivt miljø”, som sur regn, stærkt sollys, saltholdig havgus m.v.

Plan & Byg anerkender at der kan blive konstruktive vanskeligheder ved den skrå afslutning af facadepartiet, da der skal tages særlige hensyn til lukningen mellem rammer og glas. Dette kan evt. løses ved at den skrå del (”taget”) i facadepartiet udføres i hvidlakeret aluminium, der kan sikre vandtætte afslutninger.

Økonomi
Ingen

Indstilling
Plan & Byg indstiller:

• At det fastholdes at vindues-/dørfacaden mod syd udføres i træ, dog kan de skrå ”tagflader” i facadepartiet udføres i hvidlakeret aluminium.

Bilag:

• Arbejdsregler for de svenske træhuse (Rønne 1984).
• Sagsnotat, De svenske træhuse (Nexø 1992).
• Information om de svenske træhuse i Rønne.

Teknik- og Miljøudvalget den 30. september 2003
Tiltrådt

Klik her for at få dit eget GoMINIsite