Vedtægter » Referat fra generalforsamlingen 2019
 
 
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Svea afholdt i teltet på Hallandsvej 2019
 
 
Til stede medlemmer og bestyrelsen
 
Mødet åbnes ved formanden Jim Dideriksen som bød velkommen til Generalforsamlingen
Kurt Jørgensen valgtes til dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og derefter gav ordet til formanden
 
Jim Dideriksen som aflagte beretning, herunder fortolkning - ikke at fremkalder ulemper for omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder-.
 
Formanden ønskede alle nye medlemmer velkommen i vores kvarter
 
Kassereren Steen Kofod fremlagde årsregnskabet, som derefter er lagt på foreningens hjemmeside, regnskabet blev vedtaget.  Kontingentet vil stadig være 150,00 kr. om året.
 
Havecontainer forsætter – men rensning af sandfang og fedtbrænd ser ud som denne ordning ikke har samme interesse mere –
Generalforsamlingen havde også en positiv om snak det gode naboskab i vores kvarter – herunder trafiksikkerhed særlig overfor vores små naboer – ved parkering bør man også tænke på gode muligheder for redningskøretøjer for fremkommelighed.
 Bestyrelsen kontakter kommunen for at hjælpe os i kvarteret med at blive opdateret på gældende bygningsreglement for vores kvarter.
- Husk at holde dit fortov ryddet, så der er fri passage for forgængere.
- Vi vil gerne opfordre til at flere benytter sig af muligheden for at arrangere aktiviteter for kvarterets beboere. Benyt evt. Facebooksiden
 
Dirigenten takker for god ro og orden


Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen sådan ud:
Formand: Jim Dideriksen, Værmlandsvej 16
Kasserer:  Steen Kofod, Værmlandsvej 9
Medlem:  Mogens Nielsen, Værmlandsvej 14
Medlem: Peer Christiansen, Værmlandsvej 18
Dirigenten takker for god ro og orden
 
Steen Kofod
 
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite