Vedtægter
Svea » Information om de svenske træhuse i Rønne » Vedtægter
VEDTÆGTER. 

1.: GRUNDEJERFORENINGENS NAVN:
Grundejerforeningen SVEA af 1994.
Stiftet d. 25-03-1994. 

2.: FORMÅL.:

Grundejerforeningens formål er at arbejde for et fællesskab og en fælles
holdning omkring træhusene i kvarteret, samt at varetage medlemmernes
almene, fælles interesser overfor offentlige myndigheder.
Det er bestyrelsen der tegner grundejerforeningen udadtil. 


3.: MEDLEMSKAB.:

Ejere af svenske træhuse med adresse på Byledsgade, Sveasvej,
Skånesvej, Hallandsvej, Blekingevej og Værmlandsvej.
Kan blive medlem.
Medlemskab er betinget af rettidig indbetalt kontingent
En husstand = et medlem. 

4.: UDMELDELSE.:

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer.
Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. 

5.: BESTYRELSEN.:

Valg til bestyrelsen kan kun foregå på generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen, konstituere sig efter generalforsamlingen.
Valgperioden er to år.
Der vælges også en bestyrelsessuppleant.

6.: KONTINGENT.:
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves
1 gang om året, i februar – marts måned.

7.: ØKONOMI.:
Bestyrelsens arbejde er frivilligt og ulønnet.
Bestyrelsen hæfter til en hver tid for kassebeholdningen og for indestående i
bank.
Kontingentet skal bruges til dækning af udgifter, ved foreningens drift. 

8.: GENERALFORSAMLING.:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert andet år, sidste weekend i august sammen med gadefesten, og der indkaldes med mindst 1 mdr. varsel.

Sammen med indkaldelsen vil regnskabet og dagsorden blive omdelt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingen.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelses af kontingent.
6. Valg:
5 bestyrelsesmedlemmer for to år
1 bestyrelsessuppleant for to år
1 bilagskontrollant for to år
1 bilagskontrollantsuppleant for to år
7. Eventuelt.

9.: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen eller 2/3 af
Medlemmerne, ønsker dette.
Der skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Sammen med indkaldelsen skal dagsorden omdeles.
Dagsorden skal indeholde de emner der ønskes behandlet, andre emner
kan, ikke behandles på dette møde. 

10.: STEMMERET.:

Hvert medlem har en stemme. ( en husstand = et medlem = en stemme )
Der kan stemmes med fuldmagt, dog kun 1 medbragt fuldmagt pr. husstand.
Afstemning afgøres ved almindeligt stemmeflertal, blandt de fremmødte
stemmeberettiget.
Vedtægtsændringer afgøres ved 2/3 stemmeflertal, blandt de fremmødte
stemmeberettiget 

11.: OPHÆVELSE.:
Ophævelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling med 2/3
stemmeflertal af foreningens medlemmer, eller på en efterfølgende
generalforsamling med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettiget
Foreningens midler tilfalder medlemmerne i tilfælde af ophævelse.
Revideret og ændrede på generalforsamlingen
Lørdag d. 27. august 2005.____________________ _______________________
Dirigent. Formand.


Det henstilles til medlemmerne at man bruger Plæneklipper,
motorsav og andet, støjende værktøj med omtanke.

Er det nødvendig at bruge støjende værktøj,
på hverdage, efter kl. 19:00
på lørdage, efter kl. 15:00
og på søn - og helligdage
så kontakt, de nærmeste naboer.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite